Westpro rakentaa asuntoja laatutietoisille asiakkaille. Kehityspäällikkö Jari Lehkonen kertoo, miten asiakkaan yksilöllinen palvelu, osaamisen ylläpito ja tiedolla johtaminen vahvistavat yhtiön menestystä.

Jari Lehkonen on runsaan kahden vuoden ajan ollut kehittämässä yhtiön liiketoimintaa. ”Tulin toimialan ulkopuolelta ja katson sitä edelleen erilaisin silmin. Pohdin, onko toiminta liikkeenjohdollisesti järkevää ja miten strategian, viestinnän ja markkinoinnin kilpailukeinot toimivat”, hän kertoo. Yhtiön toimintatavat ovat olleet lähtökohdiltaan kunnossa. Jari kiteyttää toimenkuvansa: ”Olemme hioneet hiomatonta timanttia vähän lisää.”

Westpro erottuu asiakaspalvelulla

Westpro on alusta alkaen keskittynyt tavanomaista laadukkaampaan asuntorakentamiseen. Rakennuspaikat ovat usein meren rannalla ja yhtiön asiakkaat ovat vaativia ja halukkaita panostamaan laatuun.

Asiakkaan yksilöllisistä tarpeista huolehtiminen on tullut Westpron kilpailukeino. Pelkästään seinän värin tai oven vetimen mallin vaihtaminen ei ole yhtiön mielestä vielä aitoa asiakasvaikuttamista.  Yhtiö ottaa asiakkaan mukaan projektiin mahdollisimman aikaisin, mielellään jo heti tontinhankintavaiheen jälkeen.

”Westpro haluaa huolehtia asukkaasta vauvasta vaariin. Elämässä tapahtuu muutoksia, ja meidän puoleemme voi kääntyä, kun haluaa ratkaisun eri tilanteissa”, Jari toteaa. ”Olen halunnut tuoda alalle ajattelutapaa, että rakentaminen ei ole vain kertakauppa. Haemme kumppaneita, joiden kanssa tuomme asunnon ostajille lisäpalveluita ja pidämme asiakkaasta huolta pitkäjänteisesti.”

Ihmiset, ei teknologia, ratkaisevat menestyksen

Rakennusalan kehittämisessä asiakaslähtöisemmäksi ja tuottavammaksi teknologialla on tärkeä merkitys. Jari kuitenkin muistuttaa, että henkilöstö on kehittämisen keskiössä, sen moottori. Jos henkilöstö on motivoitunutta ja hyvinvoivaa, se pystyy rakentamaan hyvin, palvelemaan hyvin ja toimimaan tehokkaasti.

Jatkokoulutus ja oppimiskykyisten ihmisten rekrytointi ovat Westprolle tapa kehittyä. ”Tietyn profiilin ihmisiä ei vain ole saatavilla. Meidän on itse koulutettava heitä ja rakennettava urapolkuja. Westprossa osaajalla on mahdollisuus kokeilla erilaisia uravaihtoehtoja projektinjohtamisesta työnjohtoon”, Jari kertoo.

Tiedolla johtaminen varmistaa menestyksen

Reaaliaikainen numeroilla ja tiedolla johtaminen on Westprolle ydinasia. Liiketoiminnan kannalta oikeiden mittareiden valinta ja niiden seuraaminen mahdollistavat tehokkaan toiminnan ja riskien hallinnan. ”Tietojärjestelmien pitää tuottaa tietoa, jolla koko ajan tiedät missä menet suhteessa tavoitteeseen”, Jari muistuttaa.

Kuten on tavallista, myös Westprossa eri toiminnoissa on käytössä erilaisia tietojärjestelmiä. Jarin mukaan onkin oleellista, että järjestelmät kytkeytyvät toisiinsa. Muuten tosiaikainen seuranta ei olisi mahdollista.

Tocoman on aina mukana

Tocomanin ohjelmistot ovat mukana Westpron rakennushankkeissa alusta alkaen. Ne palvelevat hankekehitystä, suunnittelua ja rakentamista. Koska rakennushankkeen kannattavuus selviää lopullisesti viimeisten vastuiden päätyttyä, Tocoman kytkeytyy hankkeeseen kymmenen vuoden ajan valmistumisesta.

Tocomanin ohjelmistot ovat Wesprolle ydinjärjestelmä, jonka avulla yhtiö seuraa projektien kustannuksia ja aikataulujen toteutumista. Nämä kaksi tekijää vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen. ”Yhtiön on tiedettävä mikä on kunkin kohteen valmiusaste, mitä voidaan tulouttaa ja miten kustannusarvio toteutuu.” Kohteiden hankekehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin kulut tulevat mukaan taloushallinnon järjestelmästä. Jari arvioi, että Tocomanin ohjelmistojen kautta kulkee noin 70 % Westpron liikevaihdosta.

Työmaatasolla vastaavat mestarit haluavat varmistaa, että oman kohteen aikataulu ja kustannukset pitävät. Mahdolliset palkkiojärjestelmät kytkeytyvät laadun lisäksi juuri niihin. Siksi Tocomanin ohjelmistojen tuottama tieto on myös työmaalla käytössä lähes päivittäin.

Westpro budjetoi kohteen jälkimarkkinointiin tietyn määrän. Takuu- ja muiden valmistumisen jälkeisten töiden kuluseuranta tapahtuu Tocoman-ohjelmistoissa. Kun hankekehityksen, rakentamisen ja jälkimarkkinoinnin toteutumat ovat tiedossa, hankkeen kannattavuus on laskettavissa. Tähän voi kulua yhteensä jopa 15 vuotta.

Uusia tuulia IT-toimintoihin

Westpro on uudistamassa IT-toimintojaan ja siirtymässä vuoden 2018 aikana pilvipalvelumalliin.

Koska yhtiö on ollut tyytyväinen Tocomanin ohjelmistoihin omassa ympäristössään, se jatkaa niiden käyttöä myös pilvipalveluna. ”Taloushallinnossa olemme siirtymässä Lemonsoftin järjestelmään, johon Tocomanilla on valmiit rajapinnat”, Jari kertoo.

Tocoman on uudistamassa ohjelmistojaan ja kokoaa käyttäjäpalautetta. Jarin kertoo omista toiveistaan seuraavaa: ”Jokaisella yrityksellä on oma prosessinsa ja toimintamallinsa. Toivon, että yrityksen olisi mahdollista muokata ohjelmistosta itselleen sopiva ilman suurimuotoista kehitysprojektia. Toki litterajärjestelmä antaa tietyt raamit, joista ei kovin paljon voi poiketa.”

Jari toivoo edelleen, että kun Tocoman uudistaa ohjelmistojaan, asiakkaat saavat riittävän tiedon ja koulutuksen uusiin ominaisuuksiin. Monien ohjelmistojen hyödylliset ominaisuudet jäävät huomiotta, kun käyttäjät eivät tunne niitä riittävästi.

Rakentamisen älykkäämpi ja tehokkaampi tulevaisuus

Jari kaipaa muutosta rakennusalan ajattelutapaan. Rakennuskustannusten sijaan huomio pitää siirtää elinkaarikustannuksiin. ”Siihen on olemassa ohjelmistoja ja laitteistoja esim. talotekniikassa, mutta yllättävän vähän niitä vielä hyödynnetään”, Jari toteaa. Hän uskoo, että älykkäät rakennukset tulevat lopulta helpottamaan elinkaaren ja elinkaarikustannusten hallintaa.

Jari näkee, että toimialalla olisi valtava tehostamispotentiaali. Esivalmistusta kehittämällä rakentaminen tehostuu ja laadun varmistaminen helpottuu. Jari kaipaa myös joustavan tehokkuuden ajattelua. ”Miksi edelleen mennään seitsemältä töihin ja neljältä kotiin. Eikö työtä voisi tehdä kahdessa vuorossa?”, Jari hämmästelee. ”Esimerkiksi YIT:n Triplassa tehdään töitä 24/7; siellä tapahtuu koko ajan.”

Tocomanin ohjelmistokehitys tähtää juuri Jarin mainitsemien mahdollisuuksien hyödyntämiseen: elinkaaren mittaiseen tiedon hallintaan ja rikastamiseen sekä kehittyneeseen tuotannon suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Asiakkaan yksilöllisten valintojen laaja kirjo, vaarantamatta projektin aikataulua ja tehokkuutta, on Westprolle tärkeää. Siihen kehittynyt tiedonhallinta ja uudet teknologiat avaavat tulevaisuudessa entistä parempia mahdollisuuksia.